Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 201
Số lượng câu trả lời 1154
Điểm GP 9
Điểm SP 759

Người theo dõi (96)

Đang theo dõi (30)

Rindưuhấu
Nguyễn Mai Linh
Paoo Nqoccc
dechcandoi