Lizy

Tìm x nguyên để \(A=\dfrac{x^2+6x}{x^2-4}\) nguyên


Các câu hỏi tương tự
Ly Trần
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Ngọc
Xem chi tiết
An Đinh Khánh
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Ngọc
Xem chi tiết
Hoàng Phú Lợi
Xem chi tiết
Minh Bình
Xem chi tiết
Vương Đình Minh
Xem chi tiết
ngan kim
Xem chi tiết
huy tạ
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Ngọc
Xem chi tiết