Yoriichi Tsugikuni

Tìm số tự nhiên x, biết: 15 ⋮ x; 20 ⋮ x và x > 4

Akai Haruma
23 tháng 9 lúc 23:01

Lời giải:

Theo bài ra thì $x$ là ước chung của $15,20$
$Ư(15)=\left\{1;3;5;15\right\}$

$Ư(20)=\left\{1;2;4;5;10;20\right\}$

$\Rightarrow x\in \left\{1;5\right\}$

Mà $x>4$ nên $x=5$

Bình luận (0)
Phong Khải
24 tháng 9 lúc 11:02

ước chung của 15 ( hay còn gọi là 15 chia hết cho số ... ) là : 1 ; 3 ; 5 ; 15

ước chung của 20 ( hay còn gọi là 15 chia hết cho số ... ) là : 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 10 ;  20

vậy số tự nhiên x là: 5 ( vì x > 4 nên x không thể là 1 )

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự