Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 186
Số lượng câu trả lời 103
Điểm GP 1
Điểm SP 29

Người theo dõi (9)

Đang theo dõi (8)