Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 81
Số lượng câu trả lời 3285
Điểm GP 83
Điểm SP 2551

Người theo dõi (110)

Đang theo dõi (3)

Minh Hồng
Khánh Quỳnh