(0_o)

tìm giá trị của x biết 5x+7=122

 5x+7=122

=> 5x = 122-7

=> 5x = 115

=> x = 115 : 5

=> x = 23

Vậy x = 23

Bình luận (1)
Mai Trung Hải Phong
25 tháng 5 lúc 8:29

\(5x+7=122\)

\(5x=122-7\)

\(5x=115\)

 \(x=115:5\)

 \(x=23\)

   

Bình luận (0)
Luu Ng PLinh [Raewoo]
26 tháng 5 lúc 14:29

 5x+7=122

5x = 122-7

5x = 115

x = 115 : 5

x = 23

x = 23

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
siêu xe lamboghini
Xem chi tiết
trần văn xuấn
Xem chi tiết
Nguyễn Trọng Nam
Xem chi tiết
Trần Thị Bảo Trân
Xem chi tiết
Đào Ngọc Minh Thư
Xem chi tiết
Lê Diệu Linh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết