Đỗ Thị Minh Ngọc

Tìm A,B,C,D,... phù hợp với sơ đồ pư sau rồi viết PTHH

 A + O\(_2\) \(\rightarrow\) B + C

 B + O\(_2\) \(\rightarrow\) D

 D + E \(\rightarrow\) F

D + BaCl\(_2\) + E \(\rightarrow\) G\(\downarrow\) + H

F + BaCl\(_2\) \(\rightarrow\) G + H

H + AgNO\(_3\) \(\rightarrow\) AgCl + I

I + A \(\rightarrow\) J + F + NO + E

I + C \(\rightarrow\) J + E

J + NaOH \(\rightarrow\) Fe(OH)\(_3\) + K

Kudo Shinichi
4 tháng 11 lúc 20:51
A: FeS2B: SO2C: Fe2O3D: SO3E: H2OF: H2SO4G: BaSO4 H: HClI: HNO3 J: Fe(NO3)3 K: NaNO3 1. \(4FeS_2+11O_2\xrightarrow[]{t^o}2Fe_2O_3+8SO_2\)2. \(2SO_2+O_2\xrightarrow[V_2O_5]{t^o}2SO_3\)3. \(SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\)4. \(SO_3+BaCl_2+H_2O\rightarrow BaSO_4\downarrow+2HCl\)5. \(H_2SO_4+BaCl_2\rightarrow BaSO_4\downarrow+2HCl\)6. \(HCl+AgNO_3\rightarrow AgCl\downarrow+HNO_3\)7. \(8HNO_3+FeS_2\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+2H_2SO_4+5NO\uparrow+2H_2O\)8. \(6HNO_3+Fe_2O_3\rightarrow2Fe\left(NO_3\...
Đọc tiếp
Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hữu Minh
Xem chi tiết
Kamado Tanjirou ๖ۣۜ( ๖ۣۜ...
Xem chi tiết
Trường !
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Trường !
Xem chi tiết
Lý Khánh Hưng
Xem chi tiết
Xem chi tiết
gh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thắm
Xem chi tiết
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)