Big City Boy

Thủy phân hoàn toàn 18,3g phenyl formate trong 200ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng là?

Đào Tùng Dương
Hôm kia lúc 21:58

\(n_{este}=\dfrac{18,3}{122}=0,15\left(mol\right)\)

\(n_{NaOH}=0,2.1=0,2\left(mol\right)\)

\(n_{NaOH}< 2n_{este}\) --> este dư

\(m_{khan}=\left(0,05.122\right)+\left(0,1.68\right)+\left(0,1.116\right)=24,5\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết