phương thảo

 

Thực hiện phép tính

1) 23+(-13) +(-50)

2)-5+15+(-123)

3)5871:{928-[(-82)+247)].5

4)40-(4.52-3.23)

5)4)62.5-72+149

6)-210:[16+3.(6+3.22)]+(-2022)

7)5.23+711:79-20230.18

8)400:{5.[360-(290+2.52)]}
9)75-(3.52) -4.53)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 20:58

1: \(23+\left(-13\right)+\left(-50\right)\)

\(=23-13-50\)

=10-50

=-40

2: \(-5+15+\left(-123\right)\)

\(=\left(-5+15\right)-123\)

=10-123

=-113

3: \(5871:\left\{928-\left[\left(-82+247\right)\right]\right\}\cdot5\)

\(=5871-\left\{928+82-247\right\}\cdot5\)

\(=5871-763\cdot5=5871-3815=2056\)

4: \(40-\left(4\cdot5^2-3\cdot2^3\right)\)

\(=40-4\cdot5^2+3\cdot2^3\)

\(=40-4\cdot25+3\cdot8\)

=40-100+24

=64-100

=-36

5: \(6^2\cdot5-7^2+149\)

\(=36\cdot5-49+149\)

\(=180+149-49\)

=180+100

=280

6: \(-210:\left[16+3\cdot\left(6+3\cdot2^2\right)\right]+\left(-2022\right)\)

\(=-210:\left[16+3\cdot\left(6+3\cdot4\right)\right]+\left(-2022\right)\)

\(=-210:\left[16+3\cdot18\right]+\left(-2022\right)\)

\(=-210:70-2022\)

=-3-2022

=-2025

7: \(5\cdot2^3+7^{11}:7^9-2023^0\cdot1^8\)

\(=5\cdot8+7^2-1\)

=40+49-1

=39+49

=88

8: \(400:\left\{5\cdot\left[360-\left(290+2\cdot5^2\right)\right]\right\}\)

\(=400:\left\{5\cdot\left[360-290-2\cdot25\right]\right\}\)

\(=400:\left\{5\cdot20\right\}\)

\(=\dfrac{400}{100}=4\)

9: \(75-\left(3\cdot5^2\right)-4\cdot5^3\)

\(=75-3\cdot25-4\cdot5^3\)

=-4*125

=-500

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
thuỳ nga
Xem chi tiết
pham phuong thao
Xem chi tiết
Cô Nàng 2k
Xem chi tiết
Trần Tiên Sa
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Ngoc Diep
Xem chi tiết