shir

talkative people annoy me

A Talkative people make me out

B Talkative people are annoyed at me

C I was annoying with talkative people

D Talkative people get on my nerves

Anh Thư Bùi
10 tháng 11 lúc 21:31

D

Get on one's nerves = annoy someone: làm phiền ai

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
TRẦN MI
Xem chi tiết
Phương
Xem chi tiết
TRẦN MI
Xem chi tiết
TRẦN MI
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
TRẦN MI
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết