My Tien Tran Thi

số thứ 18 của dãy số là:

1,3,6,10,15,...,190,210,..

POP POP
25 tháng 5 lúc 10:41

Dãy đó: 1,3,6,10,15,21,28,36,45,55,66,78,91,105,120,136,153,171,190,210,231

Số thứ 18 dãy đó: 171

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
25 tháng 5 lúc 10:41

171

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Kim Ngân
Xem chi tiết
Ngo Lan Phuong
Xem chi tiết
Ngọc Nguyễn Thị Bích
Xem chi tiết
Huyền_Trang _11
Xem chi tiết
tranvanthom
Xem chi tiết
Đinh Quang Bình
Xem chi tiết
vy
Xem chi tiết
Trần Mai Dương
Xem chi tiết
Lê Trần Ngọc Hân
Xem chi tiết