shir

poland and japan have very little common, but what they do share is nation pride                                A                  B                                  C        D

tim loi sai

Phía sau một cô gái
10 tháng 11 lúc 21:08

Poland and Japan have very little in common, but what they do share is national pride.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Do Lan
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết