Thuy Tran

Một trương có 1200 học sinh số học sinh lớp 10 bằng 3/10 tổng số học sinh toàn trường . Số học sinh lớp 11 banwngf 15/13 số học sinh lớp 12 

a) Tính số học sinh mỗi khối

b) số học sinh lớp 12 chiếm bao nhiêu phần trăm tổng sô học sinh là

#Toán lớp 6
Trầm Huỳnh
15 tháng 3 lúc 19:00

a) Gọi T là tổng số học sinh toàn trường, ta có hệ thống phương án:

Số học sinh lớp 10 là: 3/10 TSố học sinh lớp 11 là: 15/13 số học sinh lớp 12 = (15/13) * (T - 3/10 T)Số học sinh lớp 12 là: T - 3/10 T - (15/13) * (T - 3/10 T) = (1- 3/10 - 15/13 + 9/26)T = (117 - 90 + 150 - 45)/260 * T = 1320/260 * T = 5/13 T

 

Số học sinh lớp 10: 3/10 T : 3/10 x 1200 = 360 (người)Số học sinh lớp 11: (15/13)(T-3/10T) : (15/13)(1200-360) = 630 (người)Số học sinh lớp 12: 5/13 T : (5/13) x 1200 = 462 (người)

b) Tổng số học sinh toàn trường là: T = 1200 (người)
Số học sinh lớp 12 là: 462 (người)

Phần trăm học sinh lớp 12 trong tổng số học sinh là:
(462/1200)*100% = 38,5%
Vì vậy số học sinh lớp 12 chiếm khoảng 38,5% tổng số học sinh của trường.

Bình luận (2)
Vũ Đào
15 tháng 3 lúc 20:27

a)Số hs lớp 10 là: 1200 . 3/10 = 360 (hs)

 Số học sinh lớp 11 và 12 là: 1200 -360 = 840 (hs)

Số học sinh lớp 11 bằng 15/13 lớp 12

=> số hs lớp 11 bằng 15/28 số hs lớp 11 và 12

Số hs lớp 11 là: 840 . 15/28 = 450 (hs)

Số hs lớp 12 là: 840 - 450 = 390 (hs)

b) Số hs lớp 12 chiếm số % hs toàn trường là: 390/1200 = 0,325 = 32,5 %

Đáp số: a) Lớp 10: 360 hs, Lớp 11: 450 hs, Lớp 12: 390 hs

b) 32,5%

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
trà trần
Xem chi tiết
Đỗ Minh Đức
Xem chi tiết
nguyễn thị mỹ hoa
Xem chi tiết
Dũng Vương
Xem chi tiết
Liêu Phong
Xem chi tiết
nguyễn thị mỹ hoa
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết