Ngọc An

Một tích nhiều thừa số sẽ mang dấu dương hay âm nếu trong tích đó có

a) Ba thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đều dương?

b) Bốn thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đều dương?

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 22:37

a: Ba thừa số mang dấu âm thì ba thừa số đó nhân lại sẽ mang dấu âm

Tất cả các thừa số còn lại đều dương thì tích của chúng dương

Do đó: Tích của tất cả các thừa số trong dãy sẽ âm vì âm*dương=âm

b: Bốn thừa số mang dấu âm nên bốn thừa số đó nhân lại dương

các thừa số khác đều dương nên tích của chúng dương

=>Tích của tất cả các thừa số đó nhân lại sẽ dương vì dương*dương=dương

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Leonor
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Hải Băng
Xem chi tiết
loveiu
Xem chi tiết
Baek Jin Hee
Xem chi tiết
Duy Lân Võ Vũ
Xem chi tiết
nguyen thi xuan
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Vân Hà
Xem chi tiết
TRanNgocHuyen
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết