Le Na Nguyen

Một hợp chất R2On chưa rõ hoá trị có tỉ lệ khối lượng oxi chiếm 20% khối lượng hợp chất.Tìm công thức oxit kim loại.

hnamyuh
11 tháng 8 lúc 23:45

Ta có : 

$\%O = \dfrac{16n}{2R +16n}.100\% = 20\%$

$\Rightarrow R = 32n$

nR
132(Lưu huỳnh) - loại
264(Cu) - chọn
396 - loại
  

Vậy công thức oxit kim loại cần tìm là $CuO$

Bình luận (0)