Bài tập số kiểu gen, kiểu hình trong quần thể

Trương Khả Hân

Một gen có 2128 liên kết hidro. Trên mạch 2 của gen có số Nu loại T=A; Số Nu loại X gấp 2 lần số Nu loại T; Số Nu loại G gấp 3 lần số Nu loại A. Gen nhân đôi 3 lần,, số Nu loại A mà môi trường cung cấp cho gen nhân đôi là?

Ngọc Phụng Bùi Trần
1 tháng 1 2020 lúc 21:31

Theo đề bài ta có: H = 2A+3G = 2128 \(\Rightarrow\) 2A+2G = 2128 - (G1+G2) \(\Leftrightarrow\) 2A+2G=2128 - (X2+G2) \(\Leftrightarrow\) A2+T2+G2+X2 = \(\frac{2128-\left(X_2+G_2\right)}{2}\) (1)

A2=T2 (2)

X2=2.T2 (3)

G2=3.A2=3.T2 (4)

Thay (2), (3), (4) vào (1), ta được:

7T2=\(\frac{2128-5T_2}{2}\) \(\Rightarrow\) A2=T2=112 nu

Vậy, X2=2.T2=224 nu; G2=3.A2=336 nu

N=2.(A2+T2+G2+X2)=1568

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}N=2A+2G=1568\\H=2A+3G=2128\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}A=T=224nu\\G=X=560nu\end{matrix}\right.\)

Qua 3 lần nhân đôi, số nu môi trường cung cấp cho gen A là: A=224.(23-1)=1568 nu

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Xuân Hương
Xem chi tiết
Trương Thúy Hà
Xem chi tiết
Tài Nguyễn Tiến
Xem chi tiết
Thủy Tiên
Xem chi tiết
Đoàn Thị Hồng Vân
Xem chi tiết
Khanh Pham
Xem chi tiết
Lâm Đoàn
Xem chi tiết
Bắc Băng Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Đức Nhân
Xem chi tiết