Mon an

Một chi tiết máy làm bằng kim loại hình dạng hộp chữ nhật có đáy dày 2cm, đáy là một hình vuông có cạnh là 5cm. Người ta dùng khoan 4 lỗ như nhau theo chiều dầy của chi tiết đó bằng mũi khoan co bán kính là 4mm. Hỏi thể tích phần còn lại của chi tiết máy bằng bao nhiêu minimet khối? ( lấy π = 3,14 làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).

hoàng gia bảo 9a6
4 tháng 4 lúc 20:18

Tham khảo 

Để tính thể tích phần còn lại của chi tiết máy, ta cần tính thể tích của hình chữ nhật lớn và trừ đi thể tích của 4 hình trụ đã khoan.Thể tích hình chữ nhật lớn:
Thể tích = diện tích đáy x chiều cao
Diện tích đáy = cạnh^2 = 5^2 = 25 cm^2
Chiều cao = độ dày = 2 cm
Thể tích hình chữ nhật lớn = 25 cm^2 x 2 cm = 50 cm^3Thể tích mỗi hình trụ:
Bán kính r = 4 mm = 0.4 cm
Chiều cao h = 2 cm
Thể tích mỗi hình trụ = πr^2h = 3.14 x 0.4^2 x 2 ≈ 1.0056 cm^3Thể tích của 4 hình trụ:
Thể tích = 4 x 1.0056 cm^3 = 4.0224 cm^3Thể tích phần còn lại của chi tiết máy:
Thể tích phần còn lại = Thể tích hình chữ nhật lớn - Thể tích của 4 hình trụ
Thể tích phần còn lại = 50 cm^3 - 4.0224 cm^3 ≈ 45.9776 cm^3Vậy, thể tích phần còn lại của chi tiết máy là khoảng 45.98 cm^3.
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Trọng Hoàng
Xem chi tiết
Nguyễn Trọng Hoàng
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Huy Nguyen
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết