ARN

Huy Tran

Mỗi phân tử ARN được tạo ra sau một số lần phiên mã của một gen đều chứa 1079 liên kết phophodeste giữa các đơn phân và có 216 ribonucleotit loại U. Trên mạch gốc của gen chứa 15%T và 25%G. TRong quá trình phiên mã, gen đã sử dụng của môi trường tổng số 5400 ribonucleotit các loại . Xác định: Tỉ lệ và số lượng từng loại ribonucleotit của phân tử ARN , tỉ lệ và số lượng từng loại nucleotit của gen, Số lần phiên mã của gen và số lượng từng loại ribonucleotit môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã nói trên

Giàu Hà
Giàu Hà 23 tháng 6 2019 lúc 13:31
https://i.imgur.com/PxDCge0.jpg
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...