123 nhan

\(\left\{{}\begin{matrix}2x-\dfrac{1}{y}=5\\x+\dfrac{3}{y}=6\end{matrix}\right.\)

Giải hpt

ĐKXĐ: y<>0

\(\left\{{}\begin{matrix}2x-\dfrac{1}{y}=5\\x+\dfrac{3}{y}=6\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}6x-\dfrac{3}{y}=15\\x+\dfrac{3}{y}=6\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}7x=21\\x+\dfrac{3}{y}=6\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=3\\\dfrac{3}{y}=6-x=6-3=3\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}x=3\\y=1\left(nhận\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trann Dayy
Xem chi tiết
mynameisbro
Xem chi tiết
tranthuylinh
Xem chi tiết
Sooun Lee
Xem chi tiết
Thanh Thanh
Xem chi tiết
tranthuylinh
Xem chi tiết
Mymy V
Xem chi tiết
DUTREND123456789
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Tài Tâm
Xem chi tiết
DUTREND123456789
Xem chi tiết