Nguyễn Bá Mạnh

undefined

Làm giúp mik phần 2

Akai Haruma
27 tháng 5 lúc 8:56

Lời giải:
1. Với $m=3$ thì pt trở thành: 

$x^2-x-2=0$

$\Leftrightarrow (x-2)(x+1)=0$

$\Leftrightarrow x-2=0$ hoặc $x+1=0$ 

$\Leftrightarrow $x=2$ hoặc $x=-1$

2. 

Để pt có 2 nghiệm pb thì $\Delta=1-4(m+1)>0$

$\Leftrightarrow m< \frac{-3}{4}$

Áp dụng hệ thức Viet:

$x_1+x_2=1$

$x_1x_2=m+1$
Khi đó:
$x_1^2+x_1x_2+3x_2=7$

$\Leftrightarrow x_1(x_1+x_2)+3x_2=7$

$\Leftrightarrow x_1+3x_2=7$

Kết hợp với $x_1+x_2=1$ thì $x_1=-2; x_2=3$

$m+1=x_1x_2=(-2).3=-6$

$\Leftrightarrow m=-7$ (tm)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự