Hải Hậu

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

1. a. fear b. near c. really d. wear

2. a. their b. hair c. series d. there

3. a. spare b. play c. game d. table

4. a. keep b. cheer c. meet d. week

5. a. sphere b. series c. here d. where

6. a. free b. team c. read d. idea

7. a. swimming b. skipping c. driving d. fishing

8. a. racket b. skateboard c. games d. player

9. a. thing b. father c. healthy d. three

10.a. rackets b. goggles c. skis d. skateboards

subjects
4 tháng 2 lúc 6:37

1. a. fear      b. near       c. really      d. wear
2. a. their      b. hair      c. series      d. there
3. a. spare      b. play      c. game      d. table
4. a. keep       b. cheer      c. meet      d. week
5. a. sphere      b. series      c. here      d. where
6. a. free      b. team      c. read      d. idea
7. a. swimming      b. skipping      c. driving       d. fishing
8. a. racket      b. skateboard      c. games      d. player
9. a. thing      b. father      c. healthy      d. three
10.a. rackets      b. goggles      c. skis      d. skateboards

Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
4 tháng 2 lúc 12:49

1 D

2 C

3 A

4 B

5 D

6 A

7 C

8 A

9 B

10 A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
thanhokt thanhoktm
Xem chi tiết
Dương anh tú
Xem chi tiết
Ánh Ngọc
Xem chi tiết
Phạm Thị Phương Thảo
Xem chi tiết
Đỗ Huyền Thư
Xem chi tiết
kimcherry
Xem chi tiết
Xem chi tiết
dương
Xem chi tiết
Nguyễn Phan Tuệ Lâm
Xem chi tiết
dương
Xem chi tiết