bảo ngọc đỗ
Hãy nhận biết các dung dịch: NaOH; Na2SO4; HCl, H2SO4 bị mất nhãn đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hoá học. Viết các PTHH (nếu có).
Cee Hee
10 tháng 11 lúc 20:10

\(NaOH\left(B\right);Na_2SO_4\left(M\right);HCl\left(A\right);H_2SO_4\left(A\right)\)

`-` Trích mẫu thử

`-` Nhỏ lần lượt các mẫu thử lên giấy quỳ tím:

`+` Quỳ tím hóa đỏ `-> HCl,H_2SO_4` `(1)`

`+` Quỳ tím hóa xanh `-> NaOH` (nhận)

`+` Quỳ tím không đổi màu `-> Na_2SO_4` (nhận)

`-` Lần lượt cho dung dịch `BaCl_2` vào `2` mẫu thử ở nhóm `(1)`

`+` Xuất hiện kết tủa màu trắng `->H_2SO_4` 

`PT:BaCl_2 + H_2SO_4 -> BaSO_4 + 2HCl`

`+` Không có dấu hiệu phản ứng `-> HCl`.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
huỳnh ngọc thảo vy
Xem chi tiết
Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Đặng Hồng Anh
Xem chi tiết
_stalist_
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Khoa Anh
Xem chi tiết
Nguy_n_Kh
Xem chi tiết
Trần nguyên sang
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)