Nguyễn Thành Thanh

Hai xe khởi hành lúc 6 giờ 30 phút sáng từ hai địa điểm A và B cách nhau 240km, xe thứ nhất đi từ A về B với vận tốc 45 km/h, xe thứ hai đi từ B với vận tốc 36 km/h theo hướng ngược với xe thứ nhất. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau

Dzịt
19 tháng 8 lúc 22:21

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}x_1=45t\\x_2=240-36t\end{matrix}\right.\)

Để 2 xe gặp nhau thì \(x_1=x_2\)

\(\Leftrightarrow45t=240-36t\)

\(\Leftrightarrow t=\dfrac{80}{27}\)

Vậy hai xe gặp nhau lúc: \(6h30p+\dfrac{80}{27}h\approx9h30p\)

Cách A: \(45\cdot\dfrac{80}{27}\approx133,\left(3\right)km\)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự