ngoccngocc

giúp tớ zớiiiiiloading...

Gọi vận tốc thật của cano là x(km/h)

(Điều kiện: x>3)

Vận tốc lúc về là x-3(km/h)

vận tốc lúc đi là x+3(km/h)

Thời gian đi là \(\dfrac{54}{x+3}\left(giờ\right)\)

Thời gian về là \(\dfrac{54}{x-3}\left(giờ\right)\)

Tổng thời gian cả đi và về là 7h30p=7,5 giờ nên ta có:

\(\dfrac{54}{x+3}+\dfrac{54}{x-3}=7,5\)

=>\(\dfrac{54\left(x-3\right)+54\left(x+3\right)}{\left(x+3\right)\left(x-3\right)}=7,5\)

=>\(7,5\left(x^2-9\right)=108x\)

=>\(7,5x^2-108x-67,5=0\)

=>\(\left[{}\begin{matrix}x=15\left(nhận\right)\\x=-\dfrac{3}{5}\left(loại\right)\end{matrix}\right.\)

vậy: vận tốc thật của cano là 15km/h

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
10 tháng 5 lúc 21:02

Gọi vận tốc riêng của cano là x (km/h) với x>3

Vận tốc cano khi xuôi dòng: \(x+3\) (km/h)

Vận tốc cano khi ngược dòng: \(x-3\) (km/h)

THời gian cano xuôi dòng: \(\dfrac{54}{x+3}\) giờ

Thời gian cano ngược dòng: \(\dfrac{54}{x-3}\) giờ

Do cảno cả xuôi dòng và ngược dòng hết 7 giờ 30 phút =7,5 giờ nên ta có pt:

\(\dfrac{54}{x+3}+\dfrac{54}{x-3}=7,5\)

\(\Rightarrow54\left(x-3\right)+54\left(x+3\right)=7,5\left(x-3\right)\left(x+3\right)\)

\(\Leftrightarrow7,5x^2-108x-67,5=0\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=15\\x=-\dfrac{3}{5}\left(loại\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tớ Là Hân
Xem chi tiết
Tâm Hữu
Xem chi tiết
Tớ Là Hân
Xem chi tiết
hoang gia kieu
Xem chi tiết
Thùy Linh Bùi
Xem chi tiết
Tớ Là Hân
Xem chi tiết
Tớ Là Hân
Xem chi tiết
Tớ Là Hân
Xem chi tiết
Diệu Anh
Xem chi tiết
nguyễn thị kim huyền
Xem chi tiết