BHQV

Giải PT

\(\dfrac{5x+\dfrac{x+2}{2}}{9}-x=\dfrac{\dfrac{x+3}{5}+15}{12}-2\)

Nguyễn Việt Lâm
24 tháng 2 lúc 21:27

\(\Leftrightarrow\dfrac{11x+2}{18}-x=\dfrac{x+78}{60}-2\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{11x}{18}+\dfrac{2}{18}-x=\dfrac{x}{60}+\dfrac{78}{60}-2\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{11}{18}x-x-\dfrac{1}{60}x=\dfrac{78}{60}-\dfrac{1}{9}-2\)

\(\Leftrightarrow-\dfrac{73}{180}x=-\dfrac{73}{90}\)

\(\Rightarrow x=2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lưu huỳnh ngọc
Xem chi tiết
37 Thanh Thảo
Xem chi tiết
Tuyết Ly
Xem chi tiết
Tuyet Anh Lai
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Linh
Xem chi tiết
Lưu huỳnh ngọc
Xem chi tiết
Tiến Hoàng Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Linh
Xem chi tiết
Lưu huỳnh ngọc
Xem chi tiết
Lưu huỳnh ngọc
Xem chi tiết