Minh Bình

Giải hệ

\(\begin{cases} x+y+z+t=14\\ x+y-z-t=-4\\ x-y+z-t=-2\\ x-y-z+t=0 \end{cases} \)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 13:21

\(\left\{{}\begin{matrix}x+y+z+t=14\\x+y-z-t=-4\\x-y+z-t=-2\\x-y-z+t=0\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}2z+2t=18\\2y+2t=16\\2y+2z=14\\x+y+z+t=14\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}z+t=9\\y+t=8\\y+z=7\\x+y+z+t=14\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}z=9-t\\y=8-t\\y+z=7\\x+y+z+t=14\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}9-t+8-t=7\\z=9-t\\y=8-t\\x+y+z+t=14\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}17-2t=7\\z=9-t\\y=8-t\\x+y+z+t=14\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}2t=10\\z=9-t\\y=8-t\\x+y+z+t=14\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}t=5\\z=9-5=4\\y=8-5=3\\x=14-z-t-y=14-5-4-3=2\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyen Duc Thang
Xem chi tiết
New_New
Xem chi tiết
Leomord Triumph Eagle
Xem chi tiết
Thanh Tâm
Xem chi tiết
hoàng thị huyền trang
Xem chi tiết
Tuấn Lương
Xem chi tiết
Nguyễn Trung Hiếu
Xem chi tiết
Nguyễn Mai
Xem chi tiết
New_New
Xem chi tiết