Phan Văn Dũng

image

giải chi tiết với ạ

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 22:23

a: \(y=3\cdot sinx+4\cdot cosx+1000\)

\(=5\left(\dfrac{3}{5}\cdot sinx+\dfrac{4}{5}\cdot cosx\right)+1000\)

\(=5\cdot\left(sinx\cdot cosa+cosx\cdot sina\right)+1000\)(Vì \(\left(\dfrac{3}{5}\right)^2+\left(\dfrac{4}{5}\right)^2=1\) nên \(sina=\dfrac{3}{5};cosa=\dfrac{4}{5}\))

\(=5\cdot sin\left(x+a\right)+1000\)

\(-1< =sin\left(x+a\right)< =1\)

=>\(-5< =5\cdot sin\left(x+a\right)< =5\)

=>\(-5+1000< =5\cdot sin\left(x+a\right)+1000< =1005\)

=>\(995< =y< =1005\)

Vậy: TGT là T=[995;1005]

b: TH1: sin x=0

=>\(x=k\Omega\)

Khi \(x=k\Omega\) thì \(cosx\cdot cos2x\cdot cos4x\cdot cos8x\)

\(=cos\left(k\Omega\right)\cdot cos\left(2\cdot k\Omega\right)\cdot cos\left(4\cdot k\Omega\right)\cdot cos\left(8\cdot k\Omega\right)\)

\(=\pm1\)

=>Trường hợp này loại

TH2: sin x<>0

\(cosx\cdot cos2x\cdot cos4x\cdot cos8x=\dfrac{1}{16}\)

=>\(2\cdot sinx\cdot cosx\cdot cos2x\cdot cos4x\cdot cos8x=\dfrac{1}{16}\cdot2\cdot sinx\)

=>\(sin2x\cdot cos2x\cdot cos4x\cdot cos8x=\dfrac{1}{8}\cdot sinx\)

=>\(2\cdot sin2x\cdot cos2x\cdot cos4x\cdot cos8x=\dfrac{1}{8}\cdot2\cdot sinx\)

=>\(sin4x\cdot cos4x\cdot cos8x=\dfrac{1}{4}\cdot sinx\)

=>\(2\cdot sin4x\cdot cos4x\cdot cos8x=\dfrac{1}{4}\cdot2\cdot sinx\)

=>\(sin8x\cdot cos8x=\dfrac{1}{2}\cdot sinx\)

=>\(2\cdot sin8x\cdot cos8x=sinx\)

=>\(sin16x=sinx\)

=>\(\left[{}\begin{matrix}16x=x+k2\Omega\\16x=\Omega-x+k2\Omega\end{matrix}\right.\)

=>\(\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{k2\Omega}{15}\\x=\dfrac{\Omega}{17}+\dfrac{k2\Omega}{17}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Thị Ngọc Lan
Xem chi tiết
Phạm Thị Ngọc Lan
Xem chi tiết
Phạm Thị Ngọc Lan
Xem chi tiết
layla Nguyễn
Xem chi tiết
Hải Nhung
Xem chi tiết
Vòng Vinh Van
Xem chi tiết
Nguyệt Minh
Xem chi tiết
Anh Anh
Xem chi tiết
Khánh Bảo
Xem chi tiết