Big City Boy

Ester X có M=60g/mol. Đun nóng 5,1 gam X với 100 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng là?

Đào Tùng Dương
11 tháng 6 lúc 22:12

\(n_X=\dfrac{5,1}{60}=0,085\left(mol\right)\)

\(n_{KOH}=0,1.1=0,1\left(mol\right)\)

\(m_{khan}=m_{este\left(dư\right)}+m_{HCOOK}+m_{C_6H_5OK}=\left(0,035.60\right)+\left(0,05.85\right)+\left(132.0,05\right)=12,95\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết