gấu béo

Đọc tên thay thế và tên thường của các gốc sau: \(C_2H_5COO^-;CH_3CH_2CH_2COO^-\)

Minh Phương
11 tháng 6 lúc 21:57

\(1.C_2H_5COO^-\)

   - Tên thay thế: Ethanoate

   - Tên thông thường: Acetate

\(2.CH_3CH_2CH_2COO^-\)

   - Tên thay thế: Propanoate
   - Tên thông thường: Propionate

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết