Hà Mai

\(\dfrac{x+4y}{x^2-2xy}+\dfrac{x+y}{2y^2-xy}\)---- Thực hiện phép tính

『Kuroba ム Tsuki Ryoo...
11 tháng 7 lúc 16:16

`#3107.101107`

\(\dfrac{x+4y}{x^2-2xy}+\dfrac{x+y}{2y^2-xy}\)

\(=\dfrac{x+4y}{x\left(x-2y\right)}+\dfrac{x+y}{-y\left(x-2y\right)}\)

\(=\dfrac{y\left(x+4y\right)}{xy\left(x-2y\right)}-\dfrac{x\left(x+y\right)}{xy\left(x-2y\right)}\)

\(=\dfrac{xy+4y^2-x^2-xy}{xy\left(x-2y\right)}\)

\(=\dfrac{4y^2-x^2}{xy\left(x-2y\right)}\)

\(=\dfrac{\left(2y\right)^2-x^2}{xy\left(x-2y\right)}\)

\(=\dfrac{\left(2y-x\right)\left(2y+x\right)}{xy\left(x-2y\right)}\)

\(=\dfrac{-\left(2y+x\right)}{xy}=\dfrac{-2y-x}{xy}\)

Bình luận (1)
HT.Phong (9A5)
11 tháng 7 lúc 16:17

\(\dfrac{x+4y}{x^2-2xy}+\dfrac{x+y}{2y^2-xy}\\ =\dfrac{x+4y}{x\left(x-2y\right)}+\dfrac{x+y}{y\left(2y-x\right)}\\ =\dfrac{x+4y}{x\left(x-2y\right)}-\dfrac{x+y}{y\left(x-2y\right)}\\ =\dfrac{y\left(x+4y\right)}{xy\left(x-2y\right)}-\dfrac{x\left(x+y\right)}{xy\left(x-2y\right)}\\ =\dfrac{xy+4y^2-x^2-xy}{xy\left(x-2y\right)}\\ =\dfrac{4y^2-x^2}{xy\left(x-2y\right)}\\ =\dfrac{-\left(x^2-4y^2\right)}{xy\left(x-2y\right)}\\ =\dfrac{-\left(x-2y\right)\left(x+2y\right)}{xy\left(x-2y\right)}\\ =\dfrac{-\left(x+2y\right)}{xy}\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nàng tiên cá
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc k10
Xem chi tiết
Tuyết Ly
Xem chi tiết
Hoàng Huy
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc k10
Xem chi tiết
Phương Trần Lê
Xem chi tiết
Lê Ngọc Bảo Ngân
Xem chi tiết
what the fack
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Long
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết