Phạm Duy Nhật

Để đánh số trang của một cuốn sách người ta viết dãy số tự nhiên từ 1 và phải dùng tất cả 2023 chữ số

 

a, Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?

b, Chữ số thứ 1010 là chữ số nào?

Nguyễn Đức Trí
17 tháng 9 lúc 6:51

a) Từ trang 1 đến trang 9 có \(\left[\left(9-1\right):1+1\right].1=9\left(chữ.số\right)\)

    Từ trang 10 đến trang 99 có \(\left[\left(99-10\right):1+1\right].2=180\left(chữ.số\right)\)  

Từ trang 100 đến trang 999 có \(\left[\left(999-100\right):1+1\right].3=2700\left(chữ.số\right)\)

Tổng số trang từ 1 đến trang 999 có :

\(2700+180+9=2889\left(chữ.số\right)\)

Số trang từ 100 đến trang cần tìm có 3 chữ số:

\(2889-2023+1=867\left(chữ.số\right)\)

Số trang có 3 chữ số là :

\(867:3=289\left(trang\right)\)

Trang sách có :

\(9:1+180:2+289=388\left(trang\right)\)

Bình luận (1)
Paoo Nqoccc
17 tháng 9 lúc 8:01

De bai sai a cau?

Từ trang 1 đến trang 9 có: \(\left[\left(9-1\right):1+1\right].1=9\)c/s

Từ trang 10 đến trang 99 có: \(\left[\left(99-10\right):1+1\right].2=180\) c/s

So chu so con lai la: \(2023-180-9=1834\) c/s

So trang co 3 chu so la: \(1834:3=\dfrac{1834}{3}\) trang ( de bai sai vi so c/s cua cac trang co 3c/s k chia het cho so trang co 3 c/s nhe)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Khánh Ngọc
Xem chi tiết
HưngGaming
Xem chi tiết
Sumire Hikami
Xem chi tiết
phamphuckhoinguyen
Xem chi tiết
Lê Ngọc Mai
Xem chi tiết
phan đức duy
Xem chi tiết
HUYNH HUU HUNG
Xem chi tiết