trần linh

Dân từ từ 4,8lít CO2 (đktc) vào dd NaOH san phâm là muối Na2CO3 tinh khối lượng NaOH cần dùng

 

Khánh Đan
4 tháng 11 lúc 20:28

Ta có: \(n_{CO_2}=\dfrac{4,8}{22,4}=\dfrac{3}{14}\left(mol\right)\)

PT: \(CO_2+2NaOH\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\)

Theo PT: \(n_{NaOH}=2n_{CO_2}=\dfrac{3}{7}\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{NaOH}=\dfrac{3}{7}.40=\dfrac{120}{7}\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
4 tháng 11 lúc 20:28

Sửa: `4,8 -> 4,48`

`n_{CO_2} = (4,48)/(22,4) = 0,2 (mol)`

PTHH: `2NaOH + CO_2 -> Na_2CO_3 + H_2O`

Theo PT: `n_{NaOH} = 2n_{CO_2} = 0,4 (mol)`

`=> m_{NaOH} = 0,4.40 = 16 (g)`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vantias..?
Xem chi tiết
Mikey
Xem chi tiết
Mikey
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Mỹ An
Xem chi tiết
Mikey
Xem chi tiết
Note Death
Xem chi tiết
Mikey
Xem chi tiết
NINH HOANG DUC
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)