mynameisbro

cíu tui loading...

Nguyễn Việt Lâm
5 tháng 5 lúc 18:28

Hình đâu em>

Bình luận (1)
Nguyễn Việt Lâm
5 tháng 5 lúc 18:33

Bán kính hình trụ là:

\(R=7:2=3,5\left(cm\right)\)

Chiều cao hình trụ là:

\(h=3.7=21\left(cm\right)\)

Thể tích trụ là:

\(V=\pi.R^2.h=807,765\left(cm^3\right)\)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
mynameisbro
Xem chi tiết
mynameisbro
Xem chi tiết
mynameisbro
Xem chi tiết
mynameisbro
Xem chi tiết
mynameisbro
Xem chi tiết
mynameisbro
Xem chi tiết
mynameisbro
Xem chi tiết
Qtrang
Xem chi tiết
mynameisbro
mynameisbro
Xem chi tiết