En Mờ

Chứng tỏ rằng 2 mũ 2021+2 mũ 2020+123 chia hết cho 3


Các câu hỏi tương tự
Hoa Nguyễn
Xem chi tiết
Vân Anh
Xem chi tiết
lisa_ngoc
Xem chi tiết
Danh Phan Sỹ
Xem chi tiết
Phạm Quỳnh Hương
Xem chi tiết
tong thi hong tham
Xem chi tiết
Hồng Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Hồng Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Hồng Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Hàn Vy Vy
Xem chi tiết