Chương III : Thống kê

Tran Si Anh Quoc

cho tỉ lệ thức \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\) chứng minh rằng:

\(\dfrac{3a^2+5ab}{7a^2-10b^2}=\dfrac{3c^2+5cd}{7c^2-10d^2}\)

Akai Haruma
6 tháng 7 2019 lúc 21:51
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
WW
Xem chi tiết
Nguyễn Đỗ Anh Quân
Xem chi tiết
Đỗ Ninh Tất Điệp
Xem chi tiết
Tuyển Nguyễn Đình
Xem chi tiết
Nguyễn Bùi Đại Hiệp
Xem chi tiết
Tien Le
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Gia Hân
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Gia Hân
Xem chi tiết
Nguyễn Tăng Nhật Trường
Xem chi tiết