Chương III : Thống kê

WW

\(Cho\) : \(\dfrac{a^2+b^2}{c^2+d^2}=\dfrac{ab}{cd}\) với a,b,c,d ≠ 0;c ≠ d,-d

Chứng minh rằng : \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\) hoặc \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{d}{c}\)


Các câu hỏi tương tự
Kẻ Lạnh Lùng
Xem chi tiết
WW
Xem chi tiết
Tran Si Anh Quoc
Xem chi tiết
WW
Xem chi tiết
Tuyển Nguyễn Đình
Xem chi tiết
Dương Thanh Ngân
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Gia Hân
Xem chi tiết
Nguyễn Bùi Đại Hiệp
Xem chi tiết
Nguyễn Tăng Nhật Trường
Xem chi tiết