Hoan La

Cho tập hợp A={1;2;3;4;5} .Từ tập hợp A lập được bao nhiêu số có 7 chữ số sao cho trong mỗi số đó xuất hiện số 1 hai lần,số 2 xuất hiện ba lần ,còn các số khác xuất hiện không quá 1 lần?


Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trương Hồng Phúc
Xem chi tiết