Đàm Tùng Vận

Cho tam giác MNP vuông tại M có MN=3cm,NP=5cm.Tính tỉ số lượng thức của góc P?

 

^JKIES Nguyễn^
19 tháng 8 lúc 22:00

ÁP dụng Pytago

=> \(Mn^2+MP^2=NP^2=>MP=\sqrt{5^2-3^2}=4\left(cm\right)\)

\(sinP=\dfrac{MN}{NP}=\dfrac{3}{5}\)

\(cosP=\dfrac{MP}{NP}=\dfrac{5}{4}\\ tanP=\dfrac{MN}{MP}=\dfrac{3}{4}\\ cotP=\dfrac{MP}{MN}=\dfrac{4}{3}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự