Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nam Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 27
Số lượng câu trả lời 2491
Điểm GP 738
Điểm SP 691

Người theo dõi (156)

Đang theo dõi (2)

^JKIES Nguyễn^
Khách vãng lai