Thuan Cao

cho tam giác abc từ điểm D thuộc cạnh AB kẻ đường thẳng song song với cạnh BC tại E. biết AD=2cm, BD=3cm, BC=6,5                                                    a) nêu tên các tam giác đồng dạng. đối với cặp tam giác đồng dạng hãy viết các cặp góc bằng nhau và tỉ số dồ dạng tương ứng.                                        b) tính độ dài đoạn thẳng DE?

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 3 lúc 0:16

a: ΔADE đồng dạng với ΔABC

góc ADE=góc ABC, góc AED=góc ACB

k=AD/AB=2/5

b: DE//BC

=>AD/AB=DE/BC

=>DE/6,5=2/5

=>DE=2,6cm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
BFF
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Diệu Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Sang
Xem chi tiết
Karry Nhi
Xem chi tiết
le ngoc khai hoan
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)