việt hùng lăng

cho tam giác ABC biết góc a,b,c tỉ lệ với 3,4,5.tính a

Kurouba Ryousuke
26 tháng 3 lúc 20:58

Gọi độ dài `3` góc của tam giác lần lượt là `x,y,z (x,y,z \ne 0)`

Độ dài của `3` góc lần lượt tỉ lệ với `3:4:5`

Nghĩa là: `x/3=y/4=z/5`

Tổng số đo `3` góc trong `1` tam giác là `180^0`

`-> x+y+z=180`

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
`x/3=y/4=z/5=(x+y+z)/(3+4+5)=180/12=15`

`-> x/3=y/4=z/5=15`

`-> x=15*3=45, y=15*4=60, z=15*5=75`

Vậy, các góc của tam giác có số đo lần lượt là `45^0, 60^0, 75^0`

`->` Số đo \(\widehat{A}\) là `45^0`

Bình luận (4)
Komuro Tairoku
26 tháng 3 lúc 21:00

Do \(\widehat{A};\widehat{B};\widehat{C}\) tỉ lệ với \(3;4;5\)
nên: \(\dfrac{\widehat{A}}{3}=\dfrac{\widehat{B}}{4}=\widehat{\dfrac{C}{5}}\)
Do tổng 3 góc trong 1 tam giác bằng 180o
nên: \(\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}=180^o\)
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau,ta có:
\(\widehat{\dfrac{A}{3}}=\widehat{\dfrac{B}{4}}=\widehat{\dfrac{C}{5}}=\dfrac{\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}}{3+4+5}=\dfrac{180^o}{12}=15^o\)
\(\Rightarrow\widehat{A}=15^o\cdot3=45^o\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiệt Tuấn
Xem chi tiết
Nguyen Quang Huy
Xem chi tiết
o0o I am a studious pers...
Xem chi tiết
The jieb
Xem chi tiết
Đàm Lê Hoàng Hà
Xem chi tiết
Ngô Chi Lan
Xem chi tiết
Cô Bé Song Ngư
Xem chi tiết
Adam Trần
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)