Đàm Tùng Vận

Cho sin α=\(\dfrac{5}{13}\)Tính cos α,tan α,cot α

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 8 lúc 22:07

cos a=12/13

tan a=5/12

cot a=12/5

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho α là góc nhọn, tính sin α , cot α  biết cos α  = 2 5

B. sin  α   21 5 ; cot  α  =  5 21

C. sin  α    21 3 ; cot  α   3 21

D. sin  α    21 5 ; cot  α   2 21

Pham Trong Bach

Hãy tính sin  α  và tg  α  nếu: cos α = 5/13

Pham Trong Bach

Tính sin α , tan α  biết cos α  =  3 4

B. sin  α   7 4 ; tan  α   3 7

C. sin  α   7 4 ; tan  α   7 3

D. sin  α   7 3 ; tan  α   7 4

Pham Trong Bach

Tìm đẳng thức đúng:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

A. tg α = sin α  + cos α         B. tg α  = sin α  - cos α

C. tg α  = sin α . cos α           D. tgα = sin α /cos α