hello123

Cho phương trình nhiệt hoá học của phản ứng.

2H2(g) + O2 (g) → 2H2O (lΔrHo298 = - 571,68 kJ

1. Phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt.2. Nhiệt tạo thành H₂O (1) là -285,84 kJ/mol.3. Nhiệt thu vào khi đốt 1 mol khi H, trong khí O, dư ở điều kiện chuẩn là 285,84 kJ.4. Nhiệt toà ra khi đốt 6 gam khí H, trong khí O, dư ở điều kiện chuẩn là 857,52 kJ.Có bao nhiêu nhận định đúng

Các câu hỏi tương tự
Minh Anh
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
Buddy
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
Buddy
Xem chi tiết
Buddy
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết