Nguyễn Hoàng Ân

Cho logab=3, với a và b là các số thực dương và a khác 1. Tính P=loga2b7+loga\(\sqrt{b}\)

Nguyễn Việt Lâm
19 tháng 3 lúc 22:49

\(P=\dfrac{1}{2}log_ab^7+log_ab^{\dfrac{1}{2}}=\dfrac{7}{2}log_ab+\dfrac{1}{2}log_ab=4log_ab=4.3=12\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tuyền Ngô Xuân
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Phạm Bá Tâm
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Le Tuan Anh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết