huyền trân

cho hai nguyên tố X ,Y nằm cùng một chu kì ở 2 nhóm liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn và có tổng điện tích hạt nhân là 33 
- xác định điện tích hạt nhân của X Y 

- cấu hình electrong X,Y 

- vị trí trong bng3 tuần hoàn , tính chất 

-so sánh tính kim loại / phi kim và tính acid / base  của X Y 

 

\(\left\{{}\begin{matrix}Z_X+Z_Y=33\\Z_Y-Z_X=1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}Z_X=16\\Z_Y=17\end{matrix}\right.\\ \Rightarrow Cấu.hình.X:1s^22s^22p^63s^23p^4;Cấu.hình.Y:1s^22s^22p^63s^23p^5\\ Vị,trí.X:Ô.số.16,chu.kì.3,nhóm.VIA\Rightarrow Tính.phi,kim\\ Vị.trí.Y:Ô.số.17,chu.kì.3,nhóm.VIIA\)

Tính phi kim: X>Y

Tính acid: X>Y

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
huyền trân
Xem chi tiết
trần nhật huy
Xem chi tiết
Ho Thi Tuyet
Xem chi tiết
trần nhật huy
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Võ Việt
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết