Sirino

cho góc nhọn xOy. Trên Ox lấy điểm A, trên Oy lấy điểm B sao cho OA=OB. Kẻ đường vuông góc vs Ox tại A cắt Oy tại C. Kẻ đường vuông góc Oy tại B cắt Ox tại D. Gọi E là giao điểm của AC và BD. Chứng minh ED=EC

Thanh Hoàng Thanh
6 tháng 7 lúc 7:30

undefinedundefined

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự