Minh Bình

Cho đường thẳng (d): y=ax-2(a≠0)

a) xác định a để (d) cắt Ox tạo một góc α=45 độ

b) Với a vừa tìm được, tính khoảng cách từ O đến (d)

a: Để (d) cắt trục Ox một góc \(\alpha\)=45 độ thì \(a=tan\alpha=tan45\)

=>a=1

b: Khi a=1 thì y=x-2

=>x-y-2=0

Khoảng cách từ O đến (d) là:

\(d\left(O;\left(d\right)\right)=\dfrac{\left|0\cdot1+0\cdot\left(-1\right)-2\right|}{\sqrt{1^2+\left(-1\right)^2}}=\dfrac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Gumm
Xem chi tiết
Đinh Thị Hải Thanh
Xem chi tiết
em ngu dot
Xem chi tiết
NGUYỄN VĂN A
Xem chi tiết
Lê Hoàng Dũng
Xem chi tiết
Le Trang Nhung
Xem chi tiết
Trần Thị Lệ Thúy
Xem chi tiết
Hồ Nguyễn Thiên Trang
Xem chi tiết
Lan Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao
Xem chi tiết