Bài 7: Hình bình hành

Furied

Cho ΔABC, các đường trung tuyến AD, BE, CF. Đường thẳng qua E song song với AB, qua F song song với BE cắt nhau ở G. Chứng minh:

a) Tứ giác BFGE là hình bình hành

b) Tứ giác AFEG là hình bình hành

c) (Ko bắt buộc phải làm) Ba điểm D, E, G thẳng hàng và CG = AD

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 8 lúc 22:53

a: Xét tứ giác BFGE có

BF//GE

FG//BE

Do đó: BFGE là hình bình hành

b: Xét tứ giác AFEG có

AF//EG

AF=EG

Do đó: AFEG là hình bình hành

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự