bfc,,

cho các chất sau : SO2,Na2O,Fe ,Mgo,KOH

a chất nào td với H2O

b chất nào td với HCL

c chất nào td  với Ca(OH)2

d chất nào td với K2O

 

a) SO2 + H2O \(⇌\)  H2SO3

Na2O + H2O -> 2 NaOH

b) KOH + HCl -> KCl + H2O

Fe + 2 HCl -> FeCl2 + H2

MgO + 2 HCl -> MgCl2 + H2O

c) SO2 + Ca(OH)2 -> CaSO3 + H2O

SO2 + Ca(OH)2 -> Ca(HSO3)2

d) K2O + SO2 -> K2SO3

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)