Quỳnh nga

Cho biểu thức M = \(\dfrac{4-x^2}{2-x}\)\(\dfrac{x-3}{x^2-9}\)

Rút gọn biểu thức M.

Gọi G  là biểu thức thu được sau khi rút gọn M. Tính giá trị của G tại x = 2.

\(M=\dfrac{4-x^2}{2-x}.\dfrac{x-3}{x^2-9}=\dfrac{\left(x^2-4\right).\left(x-3\right)}{\left(x-2\right).\left(x^2-9\right)}\\ =\dfrac{\left(x-2\right)\left(x+2\right)\left(x-3\right)}{\left(x-2\right)\left(x-3\right)\left(x+3\right)}=\dfrac{x+2}{x+3}\\ b,x=2;G=\dfrac{x+2}{x+3}\\ Tại,x=2\Rightarrow G=\dfrac{x+2}{x+3}=\dfrac{2+2}{2+3}=\dfrac{4}{5}\)

Vậy tại x=2 thì \(G=\dfrac{4}{5}\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Quỳnh Chi Phạm
Xem chi tiết
My Nguyen Tra
Xem chi tiết
Khánh Linh Đỗ
Xem chi tiết
nguyễn công quốc bảo
Xem chi tiết
Tuyết Ly
Xem chi tiết
Linh Khánh
Xem chi tiết
My Nguyen Tra
Xem chi tiết
trần mạnh đạt
Xem chi tiết
Vũ Thảo Nhi
Xem chi tiết
Tuyết Ly
Xem chi tiết